Gegevensbescherming

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH. Gebruik van de Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH is in principe mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de Ullrich Medizintechnik GmbH toepasselijke landspecifieke voorschriften voor gegevensbescherming. Door middel van deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen geïnformeerd over hun rechten door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring.

De Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH heeft als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een ​​zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Desalniettemin kunnen datatransmissies via internet over het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

Het privacybeleid van Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese richtlijn en regelgever bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken we de volgende termen:

a) Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien, direct of indirect, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken, de uitdrukking van het fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

b) betrokkene

Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de controller worden verwerkt.

c) verwerking

Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, verzamelen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, Openbaarmaking door verzending, distributie of andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

d) beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e) Profilering

Profilering is elk type geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, dat bestaat uit het feit dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Analyseer of voorspel de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon.

f) pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene (beperkte aansprakelijkheid) zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet worden overgedragen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (beperkte aansprakelijkheid).

g) Controller of controller

De persoon die verantwoordelijk of verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen voor deze verwerking worden gespecificeerd door het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden verstrekt overeenkomstig het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten.

h) processor

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) derde

Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker (beperkte aansprakelijkheid) vallen t om de persoonsgegevens te verwerken .

k) Toestemming

Toestemming is elke uiting van wil die vrijwillig door de betrokkene voor het specifieke geval op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig wordt gegeven in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens is.

2. Naam en adres van de controller

Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met gegevensbeschermingskarakter zijn:

Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH

Saarower Str.18

15526 Reichenwalde

Duitsland

Tel.: +49 1718113632

E-mail: werner <AT> ullrich-mtc.de

Website: shop.schmerzen-wastun.de

3. Cookies

De Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Met de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door cookies te gebruiken, heeft Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH biedt gebruikers van deze website meer gebruiksvriendelijke diensten die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Een cookie kan worden gebruikt om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren in het belang van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die bijvoorbeeld cookies gebruikt, hoeft zijn toegangsgegevens niet elke keer dat hij de website bezoekt in te voeren, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde met een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig worden benut.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypes en versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites die gebruikmaken van een toegangssysteem op onze website kan worden beheerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die dienen om risico's te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH trekt geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is eerder vereist om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren en ( 4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie is Ullrich Medizintechnik GmbH wordt daarom enerzijds statistisch en verder geëvalueerd met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de gegevensbeheerder te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van resultaten van het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor registratie. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de controller en voor hun eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan zorg dragen voor de overdracht aan één of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik, dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door te registreren op de website van de controller, worden het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider van de betrokkene (ISP), de datum en tijd van registratie ook opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat misbruik van onze diensten alleen op deze manier kan worden voorkomen en, indien nodig, deze gegevens maken het mogelijk misdaden te onderzoeken. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de gegevensbeheerder te beveiligen. Deze gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze door te geven of de doorgifte wordt gebruikt voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens dient de gegevensbeheerder om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonlijke gegevens op elk moment te wijzigen of volledig uit de database van de controller te verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene op elk moment op verzoek informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene worden opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of advies van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarvereisten zijn. Het volledige personeel van de controller is in dit verband als contactpersoon voor de betrokkene beschikbaar.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH biedt gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald uit het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt.

De Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert om de nieuwsbrief te verzenden. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat door de betrokkene voor het eerst is ingevoerd voor het verzenden van de nieuwsbrief via een dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij het registreren voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient daarom ter bescherming van de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd of dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor een registratie in dit verband, zoals het geval zou kunnen zijn in geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische omstandigheden. De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbriefservice worden niet doorgegeven aan derden. De betrokkene kan op elk moment het abonnement op onze nieuwsbrief opzeggen. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van toestemming is er in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Er is ook de mogelijkheid om u op elk moment rechtstreeks af te melden op de website van de controller of om de controller op een andere manier te informeren.

7. Volgen van de nieuwsbrief

De Dr. nieuwsbrief Ullrich Medizintechnik GmbH bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling zijn verzonden om opname van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het slagen of mislukken van online marketingcampagnes. Gebaseerd op de ingebouwde trackingpixel, Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH erkent of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden opgeslagen en geëvalueerd door de gegevensbeheerder om het verzenden van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke toestemmingsverklaring die hierop betrekking heeft in te trekken, die wordt gemaakt via de dubbele opt-in-procedure. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Uitschrijving voor het ontvangen van de nieuwsbrief wordt geïnterpreteerd door Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH automatisch als herroeping.

8. Contactoptie via de website

De website van Dr. Vanwege wettelijke voorschriften bevat Ullrich Medizintechnik GmbH informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke gegevens die vrijwillig worden overgedragen van een betrokkene naar de gegevensbeheerder, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Reageer functie in de blog op de website

De Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogposts achter te laten op een blog op de website van de persoon die verantwoordelijk is voor verwerking. Een blog is een portaal, meestal openbaar toegankelijk, waarop een website, waarin een of meer mensen, die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen posten of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, wordt naast de opmerkingen die de betrokkene heeft achtergelaten, informatie over het tijdstip waarop de opmerking is ingevoerd en de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Bovendien wordt ook het IP-adres geregistreerd dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene. Dit IP-adres wordt om veiligheidsredenen opgeslagen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt door een opmerking te plaatsen of illegale inhoud te plaatsen. De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zich in geval van overtreding eventueel kan vrijgeven. De verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is of als juridische verdediging voor de verantwoordelijke dient.

10. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De gegevensbeheerder verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit wordt gedaan door de Europese richtlijn en regelgever of een andere wetgever in wet- of regelgeving, welke van de gegevensbeheerder is onderworpen aan, werd verstrekt.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn- en reguleringsaanbieder voorgeschreven opslagperiode of een andere verantwoordelijke wetgever verstrijkt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

11. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om de verwerkingsverantwoordelijke om bevestiging te vragen of persoonlijke gegevens over hem worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

b) Recht op informatie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de controller. Verder heeft de Europese richtlijn- en regelgever de betrokkene informatie verstrekt over de volgende informatie:

de verwerkingsdoeleinden

de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name voor ontvangers in derde landen of met internationale organisaties

indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur

het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die erop betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking

het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene

De betrokkene heeft ook het recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

c) Recht op rectificatie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat wordt verleend door de Europese richtlijn en regelgever om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens over hen te verzoeken. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene dit recht op correctie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om van de verantwoordelijke persoon te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd als een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet nodig is:

 

De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.

De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a), AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG Verwerking a.

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met (beperkte aansprakelijkheid) diensten die door de informatiemaatschappij worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonlijke gegevens verwijdert die Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH, kunt u te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Zijn de persoonsgegevens geweest Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH openbaar gemaakt en ons bedrijf is verantwoordelijk als verantwoordelijke persoon in overeenstemming met artikel 17, lid 1 AVG, om de persoonlijke gegevens te verwijderen. Ullrich Medizintechnik GmbH, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, passende maatregelen, inclusief technische, om andere gegevensbeheerders die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene verantwoordelijk is voor deze andere gegevensbeheerders Heeft alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens verwijderd, voor zover de verwerking niet nodig is. De medewerker van Dr. Ullrich Medizintechnik UG (beperkte aansprakelijkheid) regelt in individuele gevallen het nodige.

e) Recht op beperking van verwerking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van persoonsgegevens heeft, heeft Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH wordt opgeslagen, u kunt op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke persoon zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid . 2 letter a GDPR of op een contract overeenkomstig artikel 6 par. 1 letter b GDPR en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of in de uitoefening van officieel gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20, lid 1 AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon naar de andere te laten overdragen, als dit technisch haalbaar is en zo ja, dit laat de rechten en vrijheden van andere mensen onverlet.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene contact opnemen met een Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH.

g) Recht op bezwaar

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende hen is toegestaan, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter e of f DS-GVO vindt plaats om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De Dr. In het geval van bezwaar zal Ullrich Medizintechnik GmbH de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen van juridische claims.

Verwerkt de Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, de betrokkene heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH verwerking voor directmarketingdoeleinden, Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH verwerkt de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens dat Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 van de AVG, bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met elke Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht om bezwaar te maken in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht van de Europese regisseurs en regelgevers om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen heeft of hen op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt, als het besluit (1) niet nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en deze wetgeving neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of nakomen van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon (2) wordt deze genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, de Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht om een ​​persoon te laten ingrijpen, zijn eigen standpunt te geven en de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene rechten wil laten gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

12. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art. 6 ik stak aan. een AVG dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het leveren van enige andere dienst of overweging, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 ik stak aan. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 dat ik heb aangestoken. d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, dat ik heb verlicht. f AVG. Verwerkingsactiviteiten die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47 zin 2 AVG).

13. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de controller of een derde partij

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 verlicht? f GDPR is ons legitieme belang bij het uitvoeren van ons bedrijf ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

14. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of te initiëren.

15. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken

Wij informeren u dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. Belastingregels) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. Informatie over de contractant). Soms kan het nodig zijn om een ​​contract af te sluiten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die we vervolgens moeten verwerken. Zo is de betrokkene verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou ertoe leiden dat de overeenkomst niet met de betrokkene wordt gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker maakt de betrokkene per geval duidelijk of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of vereist is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

16. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator voor gegevensbeschermingsverklaring van de functionaris voor gegevensbescherming in Neurenberg in samenwerking met RC GmbH, die gebruikte notebooks en de advocaten voor het delen van bestanden van WBS-LAW heeft gerecycled.

Laatst bekeken